Persoonlijk advies & 3D ontwerp

ALGEMENE VOORWAARDEN CIVO B.V.


Artikel 1 - Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
1.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten,
handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
1.4. Klant: de Consument of Onderneming die met Civo BV een Overeenkomst
sluit of wenst te sluiten.
1.5. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.
1.6. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Civo
Projectinrichting BV aan de Klant.
1.7. Product / Producten: de producten en diensten die door Civo BV worden
aangeboden.
1.8. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
1.9. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
1.10. Website: de door Civo BV geëxploiteerde website(s).


Artikel 2 - Identiteit van Civo BV
Civo B.V.
Esp 254, 5633 AC Eindhoven;
Telefoonnummer: 040-2646446
E-mailadres: info@civo-projectinrichting.nl
KvK-nummer: 17100603
Btw-identificatienummer: NL806390943B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Civo BV.
3.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
3.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere
Overeenkomsten.
3.4. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.


Artikel 4 – Offerte en totstandkoming overeenkomst
4.1. Elke offerte van Civo B.V. is vrijblijvend en dient als één geheel te
worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
4.2. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte of door het geven van een schriftelijk akkoord naar aanleiding van de offerte.
4.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te
beantwoorden. Indien bij een Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument recht op de mogelijkheden ingevolge artikel 8.8 van deze Algemene Voorwaarden.
4.4. Civo B.V. is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde
Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van Civo B.V. zijn genomen.
4.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Civo B.V. beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.
4.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan Civo
B.V. opgegeven informatie juist en volledig is.
4.7. Civo B.V. heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Civo B.V. zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.


Artikel 5 - Prijzen
5.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met een Onderneming zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.3. Alle prijzen en tarieven van Civo B.V. zijn onder voorbehoud van programmeeren typefouten.
5.4. Alle overeenkomsten zijn inclusief levering en montage- of installatiewerkzaamheden tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op
de overeengekomen prestatie geven Civo B.V. het recht de prijs te wijzigen.
Wijzigt Civo B.V. de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.


Artikel 6 - Levering, transport en risico
6.1. Civo B.V. levert de gekochte zaken bij het door de Klant opgegeven
afleveradres tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het afleveradres moet per vrachtauto bereikbaar zijn.
6.2. Civo B.V. levert de gekochte zaken op alle etages/verdiepingen mits
er een lift aanwezig is én de artikelen ook in de lift passen. Is er geen lift aanwezig dan worden de gekochte zaken geleverd op de begane grond. Mocht de Klant in dat laatste geval desondanks wensen dat de gekochte zaken toch op een andereverdieping/etage worden afgeleverd, dan dient de Klant dit tenminste één week vóór de
beoogde leveringsdatum te melden bij Civo B.V. Civo B.V. bepaalt
vervolgens of zij de gekochte zaken kan afleveren en/of monteren op de
gewenste locatie en wat de meerprijs daarvan zal zijn.
6.3. Alle door Civo B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering
gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden
die bij het aangaan van de overeenkomst aan Civo B.V. bekend waren. De
overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant Civo B.V.
Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.4. Civo B.V. is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd, is Civo B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
6.5. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
6.6. Het Product is voor risico van de Klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.


Artikel 7 - Betaling
7.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de verzending van de factuur.
7.3. Civo B.V. is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van de Klant
alvorens zij tot bestelling van het Product overgaat. Bij een Consument kan niet meer dan 50% vooruitbetaling verlangd worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7.4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.5. Bij niet tijdige betaling door een Onderneming verkeert de Onderneming van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Onderneming vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Daarnaast zijn alle op de inning van de factuur komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Onderneming. De buitengerechtelijke kosten worden voor een Onderneming gesteld op 15% van de factuur met een minimum van € 100,--.
7.6. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Civo B.V. is gewezen op de te late betaling en Civo B.V. de
Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages


Artikel 8 - Gebreken, klachttermijnen en garantie
8.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a) of de juiste zaken zijn geleverd;
b) of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen
met het overeengekomene;
c) of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
8.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen 2 maanden na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en
onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Civo B.V. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
8.3. De Klant die Consument is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na
factuurdatum Schriftelijk te melden aan Civo B.V. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 8 dagen bedraagt.
8.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de
genoemde termijnen, kan Civo B.V. er voor kiezen de klacht niet in behandeling te nemen en komen de rechten van de Klant te vervallen.
8.5. Bij Overeenkomsten met een Onderneming vervallen alle vorderingen en
verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
8.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het
gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Civo B.V. is gemeld.
8.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
a) de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Civo
B.V.;
b) de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e)
en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de
Producten;
c) Civo B.V. niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de
reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d) de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van
enige op hem rustende verplichting.
8.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Civo B.V. de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 9 - Opschorting en ontbinding overeenkomst
9.1. Indien een factuur, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan Civo BV haar werkzaamheden/leveranties opschorten, nadat de Klant daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld. Civo B.V. is niet aansprakelijk voor schade die
mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden/
leveranties op grond van deze grond.
9.2. Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Civo B.V. voldoet en zij door Civo B.V. Schriftelijk
in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surséance van
betaling of ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of liquidatie van diens  bedrijf, is Civo B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder
toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle
vorderingen die Civo B.V. op de Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar
9.3. Indien de behoorlijke nakoming door Civo B.V.van zijn verplichtingen
uit een overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Civo B.V. komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 11 worden genoemd, is Civo B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1. Civo Projectinrichting B.V. is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant. Civo B.V. is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of
onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Civo B.V., het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van
Civo B.V. (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.
10.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Civo B.V., dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aanCivo B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis isgebracht van Civo B.V., komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
10.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 10.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van Civo B.V. ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het
factuurbedrag dat Civo B.V. in rekening heeft gebracht.
10.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
10.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart Civo B.V. voor alle schade die
Civo B.V. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Civo B.V. geleverde zaken.


Artikel 11 - Overmacht
11.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Civo B.V.zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen
bij toeleveranciers van Civo B.V., stakingen in het bedrijf van Civo
B.V., een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan B.V. afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en
uitvoerverboden.
11.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Civo B.V. is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle door Civo B.V.geleverde Producten blijven eigendom van Civo
BV of diens toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan Civo B.V. is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of buitengerechtelijke kosten.
12.2. De Klant zal de door Civo B.V. geleverde zaken niet verwerken of
vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de
Klant (mede) uit door Civo B.V. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt
Klant die zaak slechts Civo B.V. totdat de Klant alle uit hoofde van de
Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Civo B.V. heeft in dat
geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
12.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Civo B.V. is verschuldigd, is Civo B.V. gerechtigd
alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt Civo B.V. onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft Civo B.V. en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.
12.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.


Artikel 13 - Intellectuele eigendom
13.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van
Civo B.V., waaronder begrepen de Website, berusten bij Civo B.V.
13.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).
13.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Civo B.V. heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
13.4. Civo B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen
en ander voorlichtingsmateriaal op de Website en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.
13.5. Civo B.V. spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat
de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door Civo B.V. geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde, zal Civo B.V. naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Klant komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij Civo B.V. niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht.


Artikel 14 - Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
14.1. CivoB.V. verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen
werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
a) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b) het in contact kunnen treden met de Klant;
c) het door B.V. verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en
direct marketing ten behoeve van de Producten van Civo nB.V. en aan haar
gelieerde ondernemingen.
14.2. Civo B.V. zal passende technische- en organisatorische maatregelen
nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.


Artikel 15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Civo B.V. en de Klant is het
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk
niet van toepassing.
15.2. Geschillen tussen Civo B.V. en de Klant worden bij uitsluiting
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Civo
B.V. In geval de Klant een Consument is, is mede bevoegd de rechter

TERUG NAAR BOVEN